کد خطای پکیج های EGA، استانبول، ایتالترم، بایکان، بایماک، بوش را میتوانید در ویدیو های زیر ببینید.
[http://www.aparat.com/v/dmXDR]
[http://www.aparat.com/v/P4S8w]
[http://www.aparat.com/v/1Tcdu]
[http://www.aparat.com/v/QWBym]
[http://www.aparat.com/v/rwhci]
[http://www.aparat.com/v/AlF3o]