کد خطای پکیج های بیاسی، پلار، دمراد، دیلاکس، دمردوکوم، رادیانت را میتوانید در ویدیوهای زیر ببینید.
[http://www.aparat.com/v/AlF3o]
[http://www.aparat.com/v/BXhiQ]
[http://www.aparat.com/v/128YJ]
[http://www.aparat.com/v/NG7K3]
[http://www.aparat.com/v/31mp8]
[http://www.aparat.com/v/4Y8WQ]